Aihe: Kestävän metsästrategian luominen Kankaanpään kaupungille

Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat lähi- ja virkistysmetsät ovat kaupunkilaisille tärkeitä ja niiden kovaotteinen hoito herättää paljon keskustelua. Metsät ovat merkittävä omaisuus myös sosiaalisesti ja ekologisesti sekä metsälajiston kannalta, paljon uhanalaisia lajeja elää ensisijaisesti metsissä. Lisäksi suuri joukko lajeja tarvitsee metsää jossain vaiheessa elinkiertoaan. Suurin uhanalaisuuden syy ja tulevaisuuden riski metsälajeille ovat uudistushakkuuvaltaisen metsätalouden aiheuttamat muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä.

Ilmastonäkökulmasta metsienkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys, koska avohakkuut ja sitä seuraava maanmuokkaus vaikuttaa merkittävästi ilmastoon pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä ilmakehän. Avohakattu alue toimii päästölähteenä ainakin 20 vuotta. Metsienkäsittelymenetelmillä voidaan vaikuttaa myös vesistöjen tilaan. Erityisesti turvemailla metsätalous aiheuttaa liettymistä ja humuspäästöjä vesistöön.

Kankaanpään kaupunki on valinnut yhdeksi talouden tasapainotusohjelman toimenpiteeksi pienten syrjäisten metsäpalstojen myynnin. Aiempina vuosina on toimintasuunnitelmiin kirjattu kaupungin metsien hoito tuottavasti noudattaen hyviä metsänhoitotapoja. Kaupungin ilmasto-ohjelmaan puolestaan on kirjattu kaupungin omistamien metsien hoitamisen toimenpiteeksi kestävä metsänhoito. Tälle vuodelle on sovittu metsänhoitosuunnitelman tilaaminen metsänhoitoyhdistykseltä. Vihreän valtuustoryhmän mielestä juuri tässä kohdassa, ennen suunnitelman laatimista, olisikin erittäin tärkeää luoda kaupungille pitkän aikavälin kestävä metsästrategia. Yhteisiin metsiimme kohdistuvat toimenpiteet eivät saa olla vain taloudellisten intressien pohjalta tehtyjä, vaan metsien hoidon tavoitteena tulee olla monimuotoiset, viihtyisät, elinvoimaiset ja uudistumiskykyiset metsät. Kestävällä metsänhoidolla lisätään asukkaiden hyvinvointia, asuinalueiden viihtyisyyttä ja muodostetaan tärkeitä maisemia. Asukkaille tulee myös luoda mahdollisuus osallistua lähimetsien hoidon suunnitteluun.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki vaatii metsänhoitosuunnitelmalta pidättäytymistä avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista sekä jatkuvan kasvatuksen menetelmien käyttöä metsissään. Esitämme myös, että Kankaanpään kaupungin metsänhoidon päätavoitteeksi määritetään luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, metsiin ja niiden maaperään sitoutuneen hiilen määrän lisääminen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoaminen asukkaille. Kaupungin tulee selvittää omistamiensa metsien monimuotoisuuden tila sekä tehdä tarkka selvitys hiilivarastoista ja -nieluista. Selvitysten jälkeen kaupungin tulee laatia kestävä metsästrategia, jossa huomioidaan ainakin:
– ilmaston- ja luonnonsuojelun tavoitteet ja toimenpiteet
– maisemanhoito ja kulttuuriarvot, lähimetsien ja puistometsien hoito kaava-alueiden välissä
– metsien virkistys- ja retkeilykäyttö, koulujen ja päiväkotien tarpeet
– puutase ja toimenpiteet, joilla estetään pääomahakkuut kaupungin äkkinäiseen rahantarpeeseen
– tavoitteet metsänhoitomenetelmistä
– hakkuukiellot lintujen pesimäaikana
– kaupungin omistamien ojitettujen soiden ennallistamismahdollisuudet
– riskienhallinhallinta esimerkiksi ilmastomuutoksesta aiheutuviin myrsky- ja hyönteistuhoihin
– metsäsertifiointi, jonka avulla luonto- ja taloudelliset arvot voidaan yhteensovittaa
– soveltuvien metsätilojen ja -alueiden myynti

Kankaanpään Vihreä valtuustoryhmä,
Elina Kangas