POHJOIS-SATAKUNNAN VIHREÄT RY:N SÄÄNNÖT

§1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Satakunnan Vihreät ry ja sen kotipaikka on Kankaanpää. Yhdistys toimii Kankaanpään kaupungissa, Karvian, Honkajoen, Jämijärven ja Lavian kunnissa sekä muissa lähialueen kunnissa, joissa ei ole omaa vihreää paikallisyhdistystä.

§2 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Vihreän Liiton toimintaa ja tehdä vihreän liikkeen tavoitteita alueellisesti tunnetuksi. Yhdistys pyrkii edistämään luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, henkistä kasvua, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– toimii Vihreä Liitto r.p:n ja Vihreän Liiton Satakunnan piiri ry:n jäsenjärjestönä.
– tukee jäsentensä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
– ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin
– antaa lausuntoja maankäyttöä, ympäristönsuojelua ja rakentamista koskevissa asioissa
– harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa
– asettaa ehdokkaita valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä sekä kustannustoimintaa.

§3 JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaperiaatteita kannattava Suomessa asuva luonnollinen henkilö. Jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenet maksavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, mutta yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan jäsenen maksamaa jäsenmaksua koko kuluvalta toimintavuodelta.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsenmaksun suorittamatta yhtä vuotta pitemmältä ajalta tai toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätös on, tullakseen voimaan, tehtävä 2/3 enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

§4 HALLINTO JA TOIMIELIMET

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 4 – 8 hallituksen jäsentä. Ensimmäisen näiden sääntöjen mukaan valitun hallituksen jäsenistä puolet arvotaan erovuoroisiksi vuoden kuluttua valitsemisestaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi nimetä avukseen työryhmiä tai toimihenkilöitä. Hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta tarkoituksenmukaisesti ja pitää jäsenrekisteriä.
Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle 1 – 2 tilintarkastajaa ja 1 – 2 varatilintarkastajaa.

§5 NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan nimeämän henkilön kanssa.

§6 YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit ja toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

§7 YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus määrää päivämäärän ja paikan. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin sekä ylimääräisiin kokouksiin vähintään kahta viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
5. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Valitaan Vihreän Liiton Satakunnan piiri ry:n sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousedustajat.
8. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle.
5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
6. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle vuodelle.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t).
10. Valitaan Vihreän Liiton Satakunnan piiri ry:n sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat.
11. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Jos jäsen haluaa ottaa varsinaisissa kokouksissa käsiteltäväksi jonkin asian, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun tai syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

§8 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 7§:ssä mainitulla tavalla, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta.

§9 ILMOTTAMISVELVOLLISUUS

Yhdistyksen sihteerin on lähetettävä Vihreä Liitto r.p:n ja Vihreän Liiton Satakunnan piiri ry:n pyytämät tiedot. Heti syyskokouksen jälkeen toimintasuunnitelma ja ilmoitus yhdistyksen hallituksesta. Hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen lähetetään ilmoitus toimihenkilöistä. Heti kevätkokouksen jälkeen lähetetään toimintakertomus.

§10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

§11 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on siitä tehtävä ilmoitus Vihreä Liitto r.p.:lle ja Vihreän Liiton Satakunnan piiri ry:lle sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle.

§12 Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä