Pyöräilyn suosio on viime aikoina kasvanut. Kuntarajan poistuminen ja mm. Geopark-alue lisäävät liikkumista myös Honkajoen ja Kankaanpään välillä. Vihreiden valtuustoryhmä ehdottaa, että tällä hetkellä Ala-Honkajoelle  rakennettua kevyen liikenteen väylää jatketaan ensin Honkajoen keskustaan saakka ja jatkossa Geoparkin hyödyntämiseksi Lauhalaan asti. Ehdotamme, että Kankaanpään kaupunki aktiivisesti edistää kevyen liikenteen väylän suunnittelua ja rakentamista yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja hakee valtion rahoitusta ajankohtaisesta investointiohjelmasta tähän Honkajoen ja Kankaanpään väliseen yhteyteen, sekä sen selvittämiseen, missä muualla tulevassa suurentuneessa kaupungissamme on tarve kevyen liikenteen väylille. Tämä valtion rahoituksen haku on auki 30.9.2020 asti, joten toive on saada asia etenemään kaupungissa nopeasti.

Vihreät
Irmeli Elomaa

Liite
Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedote  2.7.2020
Kunnille 31,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen

Valtio tukee kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 31,5 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on tarjolla väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen sekä hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteita sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 klo 16.15.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on investointiohjelma, josta myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tänä vuonna kunnille jaetaan valtionavustusta yhteensä 31,5 miljoonaa euroa.

 

Aloitteen käsittely eteni kaupungilla nopeasti, mutta ikävä kyllä ei toistaiseksi johtanut jatkotoimenpiteisiin.

Tekninen keskus toteaa aloitteesta seuraavaa.

Aloitteessa viitataan Traficomin jakamaan valtionavustushakuun, joka päättyi 30.9.2020. Kyseinen haku oli suunnattu kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2020 investointiohjelman valtionavustushaku on päättynyt. Valtionavustusta jaetaan 31,5 miljoonaa euroa. Hakuun tuli 131 hakemusta, ja niissä haettu valtionavustus on yhteensä n. 66,8 miljoonaa euroa. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Aloitteessa mainittu kevyen liikenteen väyläyhteys sijaitsee valtion tieverkolla joten se ei kuulunut kyseiseen Traficomin investointiavustusohjelmaan.

Ehdotetun väylän pituus Pohjanmaantieltä Honkajoen keskustaan on noin 1,4 km ja Ala-Honkajoelta Siikaistentieltä Honkajoelle Pohjanmaan- ja keskustan risteykseen noin 12,8 km. Kankaanpään alueella kevyen liikenteen väylä on toteutettu vt 23 kiertoliittymän ja Siikaistentien välillä osittain yhdistettynä kävely- ja pyörätienä ja osittain alempaa tieverkkoa hyödyntäen.

Väyläviraston tieverkolla kevyen liikenteen verkoston rakentamispäätökset ja Väyläviraston ja kunnan rahoitusosuuksien suuruudet perustuvat eri tienkäyttäjien liikennemääriin ja liikenneturvallisuustekijöihin kuten liikenneonnettomuustilastoihin.

Kevyen liikenteen väylästön kehittäminen panostamalla uusien väylien rakentamiseen ja väylien laatuun on kaupungin strategian ja teknisen lautakunnan tavoitteiden mukaista. Tekninen keskus katsoo, että kaupungin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseksi tulee laatia kevyen liikenteen strategia uuden verkoston rakentamissuunnittelun ja nykyisen verkoston parantamisen perustaksi. Etusijalla verkostojen kehittämisessä tulee olla hankkeet, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Valtionavustusten saannin edellytyksenä on, että hankkeista on jo hakuvaiheessa olemassa asianmukaiset ja tavoitteisiin perustuvat suunnitelmat.

Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

1.12.2020 Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan selvityksen vihreän valtuustoryhmän aloitteeseen ja toteaa, että aloite ei edellytä jatkotoimenpiteitä

7.12.2020 Yhdistymishallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että yhteisvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.12.2020 Yhteisvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.