Kankaanpäässä haluamme edistää

  • sosiaalista oikeudenmukaisuutta
  • hyvää elinympäristöä
  • vähäpäästöisyyden mahdollistamista lämmityksessä ja liikenteessä
  • esteettömyyttä, joka palvelee kaikkia kuntalaisia
  • luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta
  • kiertotaloutta
  • koulutuksen arvostusta
  • taidekoulun ja lukion yhteistyötä

Luonto on tärkein pääomamme!

# Ennallistetaan Karvianjoen vesistö, pelastetaan jokihelmisimpukka.

# Lopetetaan turpeen polttaminen. Tehostetaan aurinkopaneeleiden asentamista turvesoille ja lisätään tietoisuutta uusiutuvan energian tukijärjestelmästä.

# Lisätään kaupungin ruokapalveluissa lähiruoan osuutta ja kasvisruoka jokapäiväiseksi vaihtoehdoksi.

# Tuetaan kiertotaloutta ja käsityöläisyyttä (esim. suutarit, korjausompelu, kierrätysmateriaalin käyttö).

# Säilytetään pohjoissatakuntalainen kaunis kulttuurimaisema ja pidetään huoli viherkäytävistä.

# Järjestetään vieraslajien suitsimistalkoita ja rakennetaan kosteikkoja.

# Perustetaan pölyttäjäystävällisiä kaupunkiniittyjä sekä viljelypalsta-alueita.

# Edistetään autoilun päästöttymyyttä sähkölatauspisteiden rakentamisella hankkeiden yhteydessä.

# Houkutellaan maallemuuttajia esittelemällä Kankaanpään monipuolista ja toimivaa ympäristöä.

# Palkataan kaupunkiin kaupunginarkkitehti.

# Laaditaan kulttuuristrategia yhteistyössä kulttuuritoimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.

# Säilytetään kaupungin arkkitehtoninen omaleimaisuus, pidetään kunnossa kevyen liikenteen väylät ja huolehditaan liikuntapaikkojen saavutettavuudesta.

# Organisoidaan yhteistyössä varuskunnan, yritysten, oppilaitosten ja liikennöitsijöiden kanssa kuljetus Parkanon asemalle, esim. kutsutaksi- tai junabussiyhteydellä.

Pidetään kaikki mukana!

# Turvataan mielenterveyspalvelujen saatavuus.

# Suitsitaan vihapuhetta rauhanomaista rinnakkaineloa lisäämällä.

# Laaditaan nuorisovaltuustolle osallistava budjetointi.

# Edistetään lähidemokratiaa.

# Luotetaan opettajien ammattitaitoon.

# Turvataan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeudet yksilöllisiin opintopolkuihin.

# Huolehditaan esteettömyydestä.

# Huolehditaan SAMK-taideammattikorkeakoulun kurkistuskurssien saamisesta Kankaanpään lukioon.